എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടർ
ഡോ. വീണ എൻ മാധവൻ ഐ.എ.എസ്.
0471 – 2306246

director.emp@kerala.gov.in

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
പി.കെ മോഹൻ ദാസ്
0471 – 2302281

mohandas354514@kerala.gov.in

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
(Peripatetic Team)
ജി.ഡി. അശ്വതി
0471 – 2300161

aswathi354848@kerala.gov.in

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
(Act Enforcement &
Physically Handicapped)
ആർ. രാധിക
0471 – 2300161

radhika354870@kerala.gov.in

റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
തിരുവനന്തപുരം
സി.ജി സാബു
0471 – 2330830

sabu354703@kerala.gov.in

റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
എറണാകുളം
കെ. അബ്ദുറഹ്മാൻകുട്ടി
0484 – 2312944

abdrurahim354160@kerala.gov.in

റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കോഴിക്കോട്
സി. രമ
0495 – 2371179

rema354452@kerala.gov.in

ഡിവിഷണൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഓഫിസർ (UAS)

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ് , തിരുവനന്തപുരം

ആർ. ബൈജുചന്ദ്രൻ

0471 – 2308814

baiju354907@kerala.gov.in

സ്റ്റേറ്റ് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ഓഫിസർ

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ് , തിരുവനന്തപുരം

റ്റി. സജിത് കുമാർ
0471 – 2308814

sajith354018@kerala.gov.in