2021 ഫെബ്രുവരി 22 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ, നൈപുണ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു