എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡിൽ 10/99 മുതൽ 01/2022 വരെ പുതുക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുകൾ eemployment.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ Home Page-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ‘Special Renewal’ ഓപ്ഷൻ വഴി പുതുക്കേണ്ടതാണ്.

സ.ഉ (സാധാ) നം. 572/2022/തൊഴിൽ തീയതി: 10/05/2022