എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡിൽ 10/99 മുതൽ 08/2022 വരെ പുതുക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുകൾ eemployment.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ Home Page-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ‘Special Renewal’ ഓപ്ഷൻ വഴി 01/01/2023 മുതൽ 31/03/2023 വരെ പുതുക്കാവുന്നതാണ്.