തിരുവനന്തപുരം മേഖല

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

1

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
 
എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, തൊഴിൽ ഭവൻ, ആറാം നില, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം -695033

0471-2301389
0471-2306246 (Fax No.)

deker.emp.lbr@kerala.gov.in

2

മേഖലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം
മേഖലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, Z-4 ഏരിയ, പത്താം നില, കെ.എസ്.ആർ.ടി ബസ് ടെർമിനൽ, തിരുവനന്തപുരം – 695001.

0471-2330830

rddetvpm.emp.lbr@kerala.gov.in

3

പ്രൊഫഷണൽ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം പ്രൊഫഷണൽ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഓഫീസ്, Z-4 ഏരിയ, പത്താം നില, കെ.എസ്.ആർ.ടി ബസ് ടെർമിനൽ, തിരുവനന്തപുരം – 695001.

0471-2330756

peeotvpm.emp.lbr@kerala.gov.in

4

കോച്ചിംഗ് കം ഗൈഡൻസ് സെന്റർ ഫോർ എസ്.സി./എസ്.റ്റി കോച്ചിംഗ് കം ഗൈഡൻസ് സെന്റർ ഫോർ എസ്.സി. / എസ്.റ്റി, Z-4 ഏരിയ, പത്താം നില, കെ.എസ്.ആർ.ടി ബസ് ടെർമിനൽ, തിരുവനന്തപുരം – 695001.

0471-2330756

peeotvpm.emp.lbr@kerala.gov.in

5

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
തിരുവനന്തപുരം
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഉപ്പളം റോഡ്, ജി.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം – 695001.

0471-2462654

seetvpm.emp.lbr@kerala.gov.in

6

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
നെയ്യാറ്റിൻകര
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, നെയ്യാറ്റിൻകര, തിരുവനന്തപുരം – 695121.

0471 2220484

seentka.emp.lbr@kerala.gov.in

7

മോഡൽ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, തിരുവനന്തപുരം മോഡൽ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മൂന്നാം നില, കടകംപള്ളി, അരശുംമൂട്, ആനയറ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം – 695029.

0471 – 2741713

deetvpm.emp.lbr@kerala.gov.in

8

റൂറൽ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കഴക്കൂട്ടം കഴക്കൂട്ടം സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ബിൽഡിംഗ്, കുളത്തൂർ റോഡ്, കഴക്കൂട്ടം പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം – 695582

0471 – 2413535

reekztm.emp.lbr@kerala.gov.in

9

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ആറ്റിങ്ങൽ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ആറ്റിങ്ങൽ (മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ) തിരുവനന്തപുരം – 695101.

0470-2622237

teeatg.emp.lbr@kerala.gov.in

10

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
നെടുമങ്ങാട്
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, നെടുമങ്ങാട്, റവന്യു ടവർ, തിരുവനന്തപുരം  – 695121

0472-2804333

teendgd.emp.lbr@kerala.gov.in

11

ട്രൈബൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
പാലോട്
ട്രൈബൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം, പാലോട്, തിരുവനന്തപുരം – 695562

0472-2840480

teepalod@kerala.gov.in

12

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, നെയ്യാറ്റിൻകര ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, നെയ്യാറ്റിൻകര, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തിരുവനന്തപുരം – 695121

0471-2222548

teentka.emp.lbr@kerala.gov.in

13

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  കാട്ടാക്കട ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, നാലാം നില, കാട്ടാക്കട,
തിരുവനന്തപുരം – 695572

0471 2295030

teektda.emp.lbr@kerala.gov.in

14

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  കിളിമാനൂർ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കിളിമാനൂർ, തിരുവനന്തപുരം – 695601

0470 2671805

teeklmr.emp.lbr@kerala.gov.in

15

യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ & ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്സ് സെന്റർ, പി.എം.ജി ജംങ്ഷൻ, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം – 695033

0471-2304577

ugbtvprn.emp.lbr@kerala.gov.in

16

കരിയർ ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെന്റർ, നെയ്യാറ്റിൻകര. മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, നെയ്യാറ്റിൻകര, തിരുവനന്തപുരം  – 695121

0471-2222748

teentka.emp.lbr@kerala.gov.in

17

കരിയർ ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെന്റർ, പാലോട് കരിയർ ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെന്റർ & ട്രൈബൽ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പാലോട്, തിരുവനന്തപുരം –  695562

0472-2840480

teepalod@kerala.gov.in

കൊല്ലം

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

18

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  കൊല്ലം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോമ്പണ്ട്, കൊല്ലം – 691001

0474-2747599

seeklm.emp.lbr@kerala.gov.in

19

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  കൊല്ലം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോമ്പണ്ട്, കൊല്ലം – 691001

0474-2746789

deeklm.emp.lbr@kerala.gov.in

20

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  പുനലൂർ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പുനലൂർ, തൊളിക്കോട് പി.ഒ, കൊല്ലം – 691305

0475 2221266

teepnlr.emp.lbr@kerala.gov.in

21

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  കടയ്ക്കൽ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കടയ്ക്കൽ, കൊല്ലം

0474 2425958

teekdkl.emp.lbr@kerala.gov.in

22

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  കരുനാഗപ്പള്ളി ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊല്ലം  – 695018.

0476 2620499

teekgpy.emp.lbr@kerala.gov.in

23

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  കൊട്ടാരക്കര ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൊട്ടാരക്കര
കൊല്ലം – 691506

0474-2457212

teektra.emp.lbr@kerala.gov.in

24

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
കുന്നത്തൂർ
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  കുന്നത്തൂർ, ശാസ്താംകോട്ട പി.ഒ, കൊല്ലം – 690540

0476 2834230

teekntr.emp.lbr@kerala.gov.in

25

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  പരവൂർ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  പരവൂർ, കൊല്ലം – 691301.

0474 2515060

teeprvr.emp.lbr@kerala.gov.in

26

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  കുണ്ടറ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  കുണ്ടറ, കൊല്ലം – 691501.

0474 2523313

teekdra.emp.lbr@kerala.gov.in

ആലപ്പുഴ

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

27

ജില്ലാ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ആലപ്പുഴ ജില്ലാ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനക്ക്സ്, തത്തംപ്പള്ളി, ആലപ്പുഴ – 688006

0477-2230622

deealpa.emp.lbr@kerala.gov.in

28

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കായംകുളം ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കായംകുളം, ആലപ്പുഴ – 690502.

0479-2442502

teekykm.emp.lbr@kerala.gov.in

29

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചേർത്തല ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചേർത്തല,  ആലപ്പുഴ – 688524

0478-2813038

teectla.emp.lbr@kerala.gov.in

30

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മാവേലിക്കര ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ – 690101

0479-2344301

teemvka.emp.lbr@kerala.gov.in

31

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കുട്ടനാട് ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കുട്ടനാട്, മാങ്കൊമ്പ്, തെക്കേക്കര പി.ഒ, ആലപ്പുഴ – 688503

0477 2704343

teektnd.emp.lbr@kerala.gov.in

32

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
ചെങ്ങന്നൂർ
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചെങ്ങന്നൂർ, ആലപ്പുഴ – 689121

0479 2450272

teecgnr.emp.lbr@kerala.gov.in

33

കരിയർ ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെന്റർ, കായംകുളം കരിയർ ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെന്റർ, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കായംകുളം, ആലപ്പുഴ – 690502

047922442502

teekykm.emp.lbr@kerala.gov.in

പത്തനംതിട്ട

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

34

ജില്ലാ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
പത്തനംതിട്ട
ജില്ലാ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ജുബൈൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പത്തനംതിട്ട – 689645

0468 – 2222745

deepta.emp.lbr@kerala.gov.in

35

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
തിരുവല്ല
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, തിരുവല്ല, റവന്യൂ ടവർ, പത്തനംതിട്ട – 689101

0469 2600843

teetvla.emp.lbr@kerala.gov.in

36

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
അടൂർ
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, അടൂർ, റവന്യൂ ടവർ, പത്തനംതിട്ട   – 691523.

0473 4224810

teeadur.emp.lbr@kerala.gov.in

37

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
റാന്നി
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
റാന്നി, പത്തനംതിട്ട – 689584

0473 5224388

teernni.emp.lbr@kerala.gov.in

38

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
മല്ലപ്പള്ളി
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മല്ലപ്പള്ളി,  മല്ലപ്പള്ളി വെസ്റ്റ് പി.ഒ, പത്തനംതിട്ട – 689584.

0469 2785434

teemlpy.emp.lbr@kerala.gov.in

എറണാകുളം മേഖല

കോട്ടയം

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

39

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കോട്ടയം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം – 686001

0481 – 2304608

seektm.emp.lbr@kerala.gov.in

40

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കോട്ടയം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കോട്ടയം – 686001

0481 – 2560413

deektm.emp.lbr@kerala.gov.in

41

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പാലാ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പാലാ
കോട്ടയം – 686575.

0482 – 2200138

teepala.emp.lbr@kerala.gov.in

42

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി,
കോട്ടയം – 686507

0482 8203403

teekjpy.emp.lbr@kerala.gov.in

43

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചങ്ങനാശ്ശേരി ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, റവന്യൂ ടവർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി
കോട്ടയം – 686101.

0481 2422173

teecgry.emp.lbr@kerala.gov.in

44

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, വൈക്കം ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, വൈക്കം, കോട്ടയം – 686141

0482-9223999

teevkm.emp.lbr@kerala.gov.in

45

യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ &ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപസ്,
കോട്ടയം – 686560

0481-2731025

ugbktm.emp.lbr@kerala.gov.in

ഇടുക്കി

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

46

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
ഇടുക്കി
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
കട്ടപ്പന പി.ഒ
ഇടുക്കി – 685508

0486-8272262

deeidk.emp.lbr@kerala.gov.in

47

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
തൊടുപുഴ
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി – 685584

0486 2222172

teetdpa.emp.lbr@kerala.gov.in

48

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
ദേവികുളം
എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
ദേവികുളം, അടിമാലി മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷൻ, അടിമാലി പി.ഒ
ഇടുക്കി – 685561

0486 4224114

teedvkm.emp.lbr@kerala.gov.in

49

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
പീരുമേട്
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പീരുമേട്, ഇടുക്കി – 685531

0486 9233730

teeprmd.emp.lbr@kerala.gov.in

50

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ  & അസിസ്റ്റൻസ് ബ്യൂറോ, ദേവികുളം, ഇടുക്കി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ  & അസിസ്റ്റൻസ് ബ്യൂറോ, ദേവികുളം, ഇടുക്കി. പിൻ  – 685613 eiabdvkm.emp.lbr@kerala.gov.in

എറണാകുളം

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

51

മേഖലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, എറണാകുളം മേഖലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,കാക്കനാട്,
എറണാകുളം – 682030

0484-2421630

rddeekm.emp.lbr@kerala.gov.in

52

റീജിയണൽ പ്രൊഫൽണൽ  & എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, എറണാകുളം റീജിയണൽ പ്രൊഫൽണൽ  &എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തൃപ്പൂണിത്തുറ, എറണാകുളം-682301.

0484-2312944

rpeeekm.emp.lbr@kerala.gov.in

53

കോച്ചിംഗ് കം ഗൈഡൻസ് സെന്റർ ഫോർ എസ് സി/
എസ് റ്റി,  എറണാകുളം
കോച്ചിംഗ് കം ഗൈഡൻസ് സെന്റർ ഫോർ എസ് സി/
എസ് റ്റി, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തൃപ്പൂണിത്തുറ, എറണാകുളം – 682301.

0484-2312944

cgcekm.emp.lbr@kerala.gov.in

54

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, എറണാകുളം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,കാക്കനാട്,
എറണാകുളം – 682030

0484 2421633

sephekm.emp.lbr@kerala.gov.in

55

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, എറണാകുളം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്, എറണാകുളം – 682030

0484-2422458

deeekm.emp.lbr@kerala.gov.in

56

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ആലുവ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ആലുവ, എറണാകുളം – 683101

0484- 2631240

teealva.emp.lbr@kerala.gov.in

57

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മൂവാറ്റുപുഴ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മൂവാറ്റുപുഴ, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മുടവൂർ പി.ഒ. എറണാകുളം – 686673

0485- 2814960

teemvpa.emp.lbr@kerala.gov.in

58

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, നോർത്ത് പറവൂർ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, നോർത്ത് പറവൂർ, പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം,  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ – 683513.

0484 2440066

teenpvr.emp.lbr@kerala.gov.in

59

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കൊച്ചി ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കൊച്ചി, പുതുവൈപ്പ്, അഴീക്കൽ, എറണാകുളം – 682001

0484- 2502453

teekchi.emp.lbr@kerala.gov.in

60

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കുന്നത്തുനാട് ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കുന്നത്തുനാട്,
പെരിമ്പാവൂർ, എറണാകുളം – 683107

0484- 2594623

teekntd.emp.lbr@kerala.gov.in

61

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കോതമംഗലം ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോതമംഗലം
എറണാകുളം – 686691

0485- 2861755

teekmgm.emp.lbr@kerala.gov.in

62

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, തൃപ്പൂണിത്തുറ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സെക്കന്റ് ഫ്ലോർ, മുനിസിപ്പൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, ചൂരക്കാട്, തൃപ്പൂണിത്തുറ – 682301

0484 -2785859

teetpra.emp.lbr@kerala.gov.in

63

യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ  & ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് & ടെക്നോളജി, തൃക്കാക്കര, എറണാകുളം – 682022

0484-2576756

ugbkchi.emp.lbr@kerala.gov.in

64

യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ  & ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ, കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല, കാലടി, എറണാകുളം – 683574

0484-2464498

ugbkldy.emp.lbr@kerala.gov.in

തൃശൂർ

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

65

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, തൃശൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചെമ്പുക്കാവ്,
തൃശൂർ – 680020

0487-2331016

deetsr.emp.lbr@kerala.gov.in

66

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തൃശൂർ- 680121

0480-2821652

teeirda.emp.lbr@kerala.gov.in

67

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചാലക്കുടി ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ചാലക്കുടി,
തൃശൂർ  –  680307

0480-2706187

teeckdy.emp.lbr@kerala.gov.in

68

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ
തൃശൂർ  – 680669.

0480 2808060

teekdgr.emp.lbr@kerala.gov.in

69

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചാവക്കാട് ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചാവക്കാട്
തൃശൂർ – 680506

0487 2508979

teecvkd.emp.lbr@kerala.gov.in

70

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, തലപ്പിള്ളി ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, തലപ്പിള്ളി വടക്കാഞ്ചേരി.
തൃശൂർ – 680582

0488 4235660

teetlpy.emp.lbr@kerala.gov.in

71

യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ  & ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ, മണ്ണുത്തി സി.റ്റി.ഐ. ബിൽഡിംഗ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, കാർഷിക സർവ്വകലാശാല ക്യാമ്പസ്, മണ്ണുത്തി, തൃശൂർ – 680651

0487 2371579

ugbmnty.emp.lbr@kerala.gov.in

കോഴിക്കോട് മേഖല

പാലക്കാട്

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

72

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പാലക്കാട് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പാലക്കാട്,  678001

0491-2505204

deepkd.emp.lbr@kerala.gov.in

73

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഷൊർണ്ണൂർ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
മുത്തപ്പൻ കോംപ്ലക്സ്, ബസ്റ്റാന്റിന് സമീപം, കുളപ്പുളളി. പി.ഒ, ഷൊർണ്ണൂർ – 679122

0466 2960089

teeshnr.emp.lbr@kerala.gov.in

74

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചിറ്റൂർ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനിസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ചിറ്റൂർ, പാലക്കാട് – 678581

0492 3224297

teechtr.emp.lbr@kerala.gov.in

75

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ആലത്തൂർ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
മിനിസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ആലത്തൂർ, പാലക്കാട്,  678541.

0492 2222309

teealtr.emp.lbr@kerala.gov.in

76

ടൗൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
മണ്ണാർക്കാട്.
ടൗൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
മിനിസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മണ്ണാർക്കാട്, പലക്കാട്
– 678582.

0492 4222508

teemkd.emp.lbr@kerala.gov.in

77

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ & അസിസ്റ്റന്റ് ബ്യൂറോ, അട്ടപ്പാടി, പാലക്കാട് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ & അസിസ്റ്റന്റ് ബ്യൂറോ, ഐ.ടി.ഡി പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അഗളി, അട്ടപ്പാടി, പാലക്കാട്.

 eiabatpy.emp.lbr@kerala.gov.in

78

കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ, ചിറ്റൂ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ചിറ്റൂർ, പാലക്കാട്.- 678581

04923 223297

cdcchittur.nes@kerala.gov.in

മലപ്പുറം

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

79

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മലപ്പുറം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മലപ്പുറം – 676505

0483 2734904

deempm.emp.lbr@kerala.gov.in

80

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, തിരൂർ ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, തിരൂർ, മലപ്പുറം – 676101

0494 2422826

teetrur.emp.lbr@kerala.gov.in

81

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പൊന്നാനി ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പൊന്നാനി, പൊന്നാനി നഗരം (പി.ഒ) മലപ്പുറം – 679577

0494 2664506

teeponi.emp.lbr@kerala.gov.in

82

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
പെരിന്തൽമണ്ണ
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
പെരിന്തൽമണ്ണ, മലപ്പുറം- 679322.

0493 3220185

teepmna.emp.lbr@kerala.gov.in

83

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
നിലമ്പൂർ
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, നിലമ്പൂർ, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ചന്തക്കുന്ന് പി.ഒ മലപ്പുറം 679329

0493 1222990

teenlbr.emp.lbr@kerala.gov.in

84

ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
തിരൂരങ്ങാടി.
ടൗൺ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, തിരൂരങ്ങാടി, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം – 676306

0494 2464848

teetrdi.emp.lbr@kerala.gov.in

85

ടൗൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
കുറ്റിപ്പുറം
ടൗൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം – 679571

0494 2607333

teektpm.emp.lbr@kerala.gov.in

86

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ & അസിസ്റ്റന്റ് ബ്യൂറോ, വണ്ടൂർ, മലപ്പുറം എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ & അസിസ്റ്റന്റ് ബ്യൂറോ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വണ്ടൂർ പി.ഒ. മലപ്പുറം

 eiabvndr.emp.lbr@kerala.gov.in

87

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ & അസിസ്റ്റന്റ് ബ്യൂറോ, കൊണ്ടോട്ടി, മലപ്പുറം എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ & അസിസ്റ്റന്റ് ബ്യൂറോ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊണ്ടോട്ടി പി.ഒ. 673638

 eiabkdty.emp.lbr@kerala.gov.in

കോഴിക്കോട്

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

88

മേഖലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,
കോഴിക്കോട്
മേഖലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ, കോഴിക്കോട്     – 673020

0495-2371179

rddekzkd.emp.lbr@kerala.gov.in

89

റീജിയണൽ പ്രൊഫഷണൽ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ പ്രൊഫഷണൽ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സി –ബ്ലോക്ക്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട് – 673020.

0495-2376179

rpeekzkd.emp.lbr@kerala.gov.in

90

കോച്ചിംഗ് കം ഗൈഡൻസ് സെന്റർ ഫോർ എസ്.സി/എസ്.റ്റി, കോഴിക്കോട് കോച്ചിംഗ് കം ഗൈഡൻസ് സെന്റർ ഫോർ എസ്.സി / എസ്.റ്റി, സി-ബ്ലോക്ക്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട് – 673020.

0495-2731405

cgckzkd.emp.lbr@kerala.gov.in

91

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കോഴിക്കോട് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ന്യൂ ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട് – 673020

0495 2373179

seekzkd.emp.lbr@kerala.gov.in

92

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട് – 673020

0495 – 2370179

deekzkd.emp.lbr@kerala.gov.in

93

ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, വടകര ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, വടകര, കോഴിക്കോട് – 673101

0496 – 2523039

teevdka.emp.lbr@kerala.gov.in

94

ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കൊയിലാണ്ടി ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൊയിലാണ്ടി, കോഴിക്കോട് – 673305.

0496 2630588

teekydy.emp.lbr@kerala.gov.in

95

ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ബാലുശ്ശേരി ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ബാലുശ്ശേരി, കോഴിക്കോട് – 673612. 0496 2640170 teeblry.emp.lbr@kerala.gov.in

96

ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, താമരശ്ശേരി ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, താമരശ്ശേരി, കോഴിക്കോട്. 0495-2225995 teetmry.emp.lbr@kerala.gov.in

97

യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ & ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ, കോഴിക്കോട്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസ്, തേഞ്ഞിപ്പാലം, മലപ്പുറം  – 673635 0494 2405540 ugbkozd.emp.lbr@kerala.gov.in

98

കരിയർ ഡവലപ്പ്മെന്റ് സെന്റർ, പേരാമ്പ്ര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, രണ്ടാം നില, പേരാമ്പ്ര, കോഴിക്കോട്  – 673525 0496 2615500 cdcperambra.nes@kerala.gov.in

വയനാട്

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

99

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, വയനാട് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, വയനാട്, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് – 673122. 0493 6202534 deewynd.emp.lbr@kerala.gov.in

100

ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സുൽത്താൻബത്തേരി ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, വയനാട്  – 673592. 04936221149 teesbry.emp.lbr@kerala.gov.in

101

ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മാനന്തവാടി ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മിനിസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മാനന്തവാടി, വയനാട്  – 670645 0493 5246222 teemvdy.emp.lbr@kerala.gov.in

കണ്ണൂർ

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

102

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കണ്ണൂർ ജില്ലാ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കണ്ണൂർ – 670001 0497 – 2700831 deeknr.emp.lbr@kerala.gov.in

103

ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,  തലശ്ശേരി ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, തലശ്ശേരി, റുബിൻ പ്ലാസ, രണ്ടാം നില, കണ്ണൂർ – 670101 0490- 2327923 teetlry.emp.lbr@kerala.gov.in

104

ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
തളിപ്പറമ്പ്
ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, തളിപ്പറമ്പ്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോമ്പണ്ട്, കണ്ണൂർ – 670141 0460 – 2209400 teetpmb.emp.lbr@kerala.gov.in

105

ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മട്ടന്നൂർ ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, മട്ടന്നൂർ, കണ്ണൂർ – 670702 0490 – 2474700 teemtnr.emp.lbr@kerala.gov.in

106

യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ്  ഇൻഫർമേഷൻ & ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ, കണ്ണൂർ. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെയിൻ കാമ്പസ്, താവക്കര, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ, കണ്ണൂർ. – 670002 0497 – 2703130 ugbkanr.emp.lbr@kerala.gov.in

107

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ്  ഇൻഫർമേഷൻ & അസിസ്റ്റൻസ് ബ്യൂറോ, പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ. എംപ്ലോയ്‌മെന്റ്  ഇൻഫർമേഷൻ & അസിസ്റ്റൻസ് ബ്യൂറോ ക്യാമ്പ് – പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് (പഴയ കെട്ടിടം) പയ്യന്നൂർ പി.ഒ.  670307 eiabpnr.emp.lbr@kerala.gov.in

കാസർഗോഡ്

ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസിന്റെ പേര്

അഡ്രസ്

ഫോൺ നം. / ഫാക്സ്

ഇ-മെയിൽ

108

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കാസർഗോഡ് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാസർഗോഡ് – 671121 0499 – 4255582 deeksgd.emp.lbr@kerala.gov.in

109

ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്
ഹോസ്ദുർഗ്ഗ്
ടൗൺ  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഹോസ്ദുർഗ്ഗ്, കാഞ്ഞങ്ങാട് പി.ഒ, കാസർഗോഡ് – 671315 0467 –  2209068 teehsdg.emp.lbr@kerala.gov.in

110

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ്  ഇൻഫർമേഷൻ & അസിസ്റ്റൻസ് ബ്യൂറോ, മഞ്ചേശ്വരം എംപ്ലോയ്‌മെന്റ്  ഇൻഫർമേഷൻ & അസിസ്റ്റൻസ് ബ്യൂറോ ക്യാമ്പ് – പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, മഞ്ചേശ്വരം – 671323 eiabmjr.emp.lbr@kerala.gov.in