ലൈവ് രജിസ്റ്റർ – (കോംപ്രഹെൻസീവ് റെക്കോർഡ്‌സ് ഓഫ് രേജിസ്റെർഡ് ജോബ് സീകെർസ്) (ആസ് ഓൺ 01.04.2023)
ടോട്ടൽ ലൈവ് രജിസ്റ്റർ 2870046
GENDER/COMMUNAL WISE BREAK UP
Male Registrants 1036152
Female Registrants 1833876
Transgender
18
Differently Abled Candidates (Total) 107003
Scheduled Caste 529504
Scheduled Tribe 44832
Wife of Late
40793
Professionals
133181
EDUCATIONAL BREAKUP
Illiterates 1576
Below Metric 191408
Matriculates 2677062
PDC / PLUS TWO 1482310
GRADUATES 557312
POST GRADUATES 127778
Technical Registrants
National Trade Certificate Holders 77036
Diploma Holders 39284
Professional Registrants
Engineering Graduates (All Streams) 43949
Health Care Professionals- BSC Nursing 7101
Health Care Professionals- BDS
1418
Health Care Professionals- B Pharm 2135
Health Care Professionals- MBBS 1422
Health Care Professionals- BAMS 3157
Health Care Professionals- BUMS 6
Health Care Professionals- BSMS 121
Health Care Professionals- BHMS 1745
Agronomist 1042
Veterinarian 1075
Law Graduates 674
MBA Degree Holders 6307
MCA Degree Holders 3016