ലൈവ് രജിസ്റ്റർ – (കോംപ്രഹെൻസീവ് റെക്കോർഡ്‌സ് ഓഫ് രേജിസ്റെർഡ് ജോബ് സീകെർസ്) (ആസ് ഓൺ 01.05.2023)
ടോട്ടൽ ലൈവ് രജിസ്റ്റർ 2864631
GENDER/COMMUNAL WISE BREAK UP
Male Registrants 1034224
Female Registrants 1830389
Transgender
18
Differently Abled Candidates (Total) 107327
Scheduled Caste 529229
Scheduled Tribe 44875
Wife of Late
40667
Professionals
131673
EDUCATIONAL BREAKUP
Illiterates 1578
Below Metric 190165
Matriculates 2672888
PDC / PLUS TWO 1480758
GRADUATES 555990
POST GRADUATES 127053
Technical Registrants
National Trade Certificate Holders 77552
Diploma Holders 39271
Professional Registrants
Engineering Graduates (All Streams) 43176
Health Care Professionals- BSC Nursing 6787
Health Care Professionals- BDS
1365
Health Care Professionals- B Pharm 2101
Health Care Professionals- MBBS 1420
Health Care Professionals- BAMS 3120
Health Care Professionals- BUMS 4
Health Care Professionals- BSMS 120
Health Care Professionals- BHMS 1745
Agronomist 1050
Veterinarian 1072
Law Graduates 664
MBA Degree Holders 6225
MCA Degree Holders 2953