ലൈവ് രജിസ്റ്റർ – (കോംപ്രഹെൻസീവ് റെക്കോർഡ്‌സ് ഓഫ് രേജിസ്റെർഡ് ജോബ് സീകെർസ്) (ആസ് ഓൺ 01.03.2023)
ടോട്ടൽ ലൈവ് രജിസ്റ്റർ 2832468
GENDER/COMMUNAL WISE BREAK UP
Male Registrants 1024097
Female Registrants 1808352
Transgender
19
Differently Abled Candidates (Total) 106495
Scheduled Caste 524985
Scheduled Tribe 44500
Wife of Late
40523
Professionals
131969
EDUCATIONAL BREAKUP
Illiterates 1568
Below Metric 190626
Matriculates 2640274
PDC / PLUS TWO 148759
GRADUATES 548328
POST GRADUATES 125890
Technical Registrants
National Trade Certificate Holders 75187
Diploma Holders 38551
Professional Registrants
Engineering Graduates (All Streams) 43879
Health Care Professionals- BSC Nursing 7358
Health Care Professionals- BDS
1421
Health Care Professionals- B Pharm 2140
Health Care Professionals- MBBS 1364
Health Care Professionals- BAMS 3139
Health Care Professionals- BUMS 6
Health Care Professionals- BSMS 130
Health Care Professionals- BHMS 1716
Agronomist 1027
Veterinarian 1077
Law Graduates 661
MBA Degree Holders 6263
MCA Degree Holders 2987