ലൈവ് രജിസ്റ്റർ – (കോംപ്രഹെൻസീവ് റെക്കോർഡ്‌സ് ഓഫ് രേജിസ്റെർഡ് ജോബ് സീകെർസ്) (ആസ് ഓൺ 01.06.2021)
ടോട്ടൽ ലൈവ് രജിസ്റ്റർ 3771628
GENDER/COMMUNAL WISE BREAK UP
Male Registrants 1392070
Female Registrants 2379533
Transgender
25
Differently Abled Candidates (Total) 97053
Scheduled Caste 635458
Scheduled Tribe 49094
EDUCATIONAL BREAKUP
Illiterates 1861
Below Metric 253343
Matriculates 3527356
PDC / PLUS TWO 1864068
GRADUATES 659944
POST GRADUATES 63404
Technical Registrants
National Trade Certificate Holders 62345
Diploma Holders 33019
Professional Registrants
Engineering Graduates (All Streams) 53159
Health Care Professionals- BSC Nursing 13953
Health Care Professionals- BSC MLT 10482
Health Care Professionals- B Pharm 3381
Health Care Professionals- MBBS 1511
Health Care Professionals- BAMS 4146
Health Care Professionals- BUMS 14
Health Care Professionals- BSMS 153
Health Care Professionals- BHMS 2240
Agronomist 439
Veterinarian 741
Law Graduates 813
MBA Degree Holders 8288
MCA Degree Holders 13831