നവജീവൻ പദ്ധതി (മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി.)

കൈവല്യ – ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സമഗ്ര തൊഴിൽ സഹായം

ശരണ്യ – സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

മൾട്ടി-പർപ്പസ് സർവീസ് സെന്ററുകൾ / ജോബ് ക്ലബുകൾ

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലില്ലാത്തവർക്കുള്ള കേരള സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി