മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
വേക്കൻസി റുക്വിസിഷൻ ഫോം
വേക്കൻസി റുക്വിസിഷൻ ഫോം – സെൻട്രൽ
EMPLOYMENT RETURN I (ER-I) – QUARTERLY
OCCUPATIONAL RETURN (ER-II) – BIENNIAL
കൈവല്യ അപേക്ഷ ഫോറം
ശരണ്യ സ്കീം മാർഗ്ഗ രേഖ
ശരണ്യ അപേക്ഷ ഫോറം
നവജീവൻ അപേക്ഷ ഫോറം
മൾട്ടി പർപ്പസ് ജോബ് ക്ലബ് അപേക്ഷ ഫോറം
KESRU അപേക്ഷ ഫോറം