രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലില്ലാത്തവർക്കായുള്ള കേരള സംസ്ഥാന സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി KESRU-99 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണിത്. 21 മുതൽ 50 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് KESRU പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.