രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലില്ലാത്തവർക്കുള്ള കേരള സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലില്ലാത്തവർക്കായുള്ള കേരള സംസ്ഥാന സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി KESRU-99 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണിത്. 21 മുതൽ […]

മൾട്ടി-പർപ്പസ് സർവീസ് സെന്ററുകൾ / ജോബ് ക്ലബുകൾ

അസംഘടിത മേഖലയിലെ സംരംഭങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അധിഷ്ഠിത സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണ് MPJC. രൂപ വരെയുള്ള ബാങ്ക് വായ്പ. 2 മുതൽ 5 വരെ അംഗങ്ങളുടെ […]

ശരണ്യ – സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കവും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതുമായ സ്ത്രീകളെ ഉയർത്തുന്നതിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത്. വിധവകൾ, വിവാഹമോചിതർ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ, 30 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്പിൻസ്റ്റർമാർ, പട്ടികവർഗ്ഗത്തിലെ […]

കൈവല്യ – ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സമഗ്ര തൊഴിൽ സഹായം

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുള്ള തൊഴില്‍ പുനരധിവാസ പരിപാടി. 2016 -ലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഈ പദ്ധതിയില്‍ നാല് ഘടകങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു; വൊക്കേഷണല്‍, കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ്, കപ്പാസിറ്റി ബില്‍ഡിംഗ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്കുള്ള […]

നവജീവൻ പദ്ധതി (മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി.)

നവജീവൻ പദ്ധതി  (മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി.) സ.ഉ(കൈ)നം.59/2020/തൊഴിൽ, തീയതി 28/12/2020 കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുതിർന്ന പൗരൻ (50-65) മാർക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ […]