രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലില്ലാത്തവർക്കുള്ള കേരള സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലില്ലാത്തവർക്കായുള്ള കേരള സംസ്ഥാന സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി KESRU-99 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണിത്. 21 മുതൽ […]

മൾട്ടി-പർപ്പസ് സർവീസ് സെന്ററുകൾ / ജോബ് ക്ലബുകൾ

അസംഘടിത മേഖലയിലെ സംരംഭങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അധിഷ്ഠിത സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണ് MPJC. രൂപ വരെയുള്ള ബാങ്ക് വായ്പ. 2 മുതൽ 5 വരെ അംഗങ്ങളുടെ […]

ശരണ്യ – സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കവും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതുമായ സ്ത്രീകളെ ഉയർത്തുന്നതിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത്. വിധവകൾ, വിവാഹമോചിതർ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ, 30 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്പിൻസ്റ്റർമാർ, പട്ടികവർഗ്ഗത്തിലെ […]

കൈവല്യ – ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സമഗ്ര തൊഴിൽ സഹായം

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുള്ള തൊഴില്‍ പുനരധിവാസ പരിപാടി. 2016 -ലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഈ പദ്ധതിയില്‍ നാല് ഘടകങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു; വൊക്കേഷണല്‍, കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ്, കപ്പാസിറ്റി ബില്‍ഡിംഗ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്കുള്ള […]

നവജീവൻ പദ്ധതി (മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി.)

സ.ഉ(കൈ)നം.59/2020/തൊഴിൽ, തീയതി 28/12/2020 കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുതിർന്ന പൗരൻ (50-65) മാർക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പുതിയ തൊഴിൽ കേന്ദ്രം

2021 ഫെബ്രുവരി 22 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ, നൈപുണ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഇഇക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം ഇന്ന് കടകംപള്ളി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ലേബർ ആൻഡ് സ്കിൽസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു