മോഡല്‍ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന്റെയും എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തന ഉത്ഘാടനം

മോഡല്‍ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന്റെയും എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തന ഉത്ഘാടനം 2022 ഏപ്രില്‍ 28ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിക്ക് കടകംപള്ളി സിവില്‍സ്റ്റേഷനില്‍ മന്ത്രി. ശ്രീ. ശിവന്‍കുട്ടി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.മന്ത്രി […]

പ്രത്യേക പുതുക്കൽ അവസരം

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡിൽ 10/99 മുതൽ 01/2022 വരെ പുതുക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുകൾ eemployment.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ Home Page-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ‘Special Renewal’ ഓപ്ഷൻ വഴി പുതുക്കേണ്ടതാണ്. […]

NAVAJEEVAN – Employment assistance scheme for Senior Citizens

  നവജീവൻ പദ്ധതി  (മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി.) സ.ഉ(കൈ)നം.59/2020/തൊഴിൽ, തീയതി 28/12/2020 കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുതിർന്ന പൗരൻ (50-65) മാർക്കുള്ള […]